Privacyverklaring | Disclaimer

Privacyverklaring

Via de dienst www.secondhome-oostenrijk.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Second Home Invest Oostenrijk B.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Second Home Invest Oostenrijk B.V. is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Omdat onze verwerkingen binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen vallen, zijn deze niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 15-8-2022.

Gebruik van persoonsgegevens van prospects en/of geïnteresseerden
Bij het gebruiken van onze dienst verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Geslacht
 • IP-adres

Deze persoonsgegevens van prospects of geïnteresseerden wordt door Second Home Invest Oostenrijk B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsuitingen en specifieke projectinformatie
 • Uitnodiging voor beurzen en andere events.

De grondslag voor de gegevens is:

 • Mondelinge toezegging, afgifte visitekaartjes, koppeling via Social media, contactformulier op de website, email bericht

Deze persoonsgegevens worden door Second Home Invest Oostenrijk B.V. opgeslagen voor bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Dat men als prospect of geïnteresseerde wordt beschouwd
 • In geval van bezwaar zal de betreffende verwerking worden beëindigd

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Second Home Invest Oostenrijk B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen

 • Administratieve doeleinden
 • Communicatie over de opdracht en / of uitnodigingen
 • Uiting kunnen geven aan de opdracht

De grondslag voor de persoonsgegevens is

 • Hoewel u geen contractuele relatie met Second Home Invest Oostenrijk B.V. aangaat, maar rechtstreeks met de (project)ontwikkelaar, is Second Home Invest B.V. als bemiddelaar verplicht bij het tot stand brengen en het sluiten van overeenkomsten inzake onroerende zaken en rechten waaraan onroerende zaken zijn onderworpen aan de regels opgenomen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Dienaangaande is Second Home Invest Oostenrijk B.V. verplicht een cliëntenonderzoek in de zin van de Wwft te doen.

Hiervoor kan Second Home Invest Oostenrijk B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen

 • Voornamen
 • Tussenvoegsels
 • Achternaam
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Waar bent u werkzaam
 • Welke functie heeft u
 • Kopie identificatiebewijs
 • UBO verklaring (indien er gekocht wordt met bedrijf)
 • KvK verklaring (indien er gekocht wordt met bedrijf)
 • PEP verklaring

Deze persoonsgegevens worden door Second Home Invest Oostenrijk B.V. opgeslagen voor bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Na het afsluiten van de overeenkomst van de opdracht wordt het dossier gesloten en gearchiveerd. Dossiers worden bewaard overeenkomstig de fiscale bewaarplicht voor administratie.

Wettelijke verplichting tot identificatie

 • Vanuit onze rol als poortwachter voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme zijn wij verplicht om de identiteit van onze cliënten vast te stellen. Cliënten moeten zich dan ook identificeren door middel van een geldig identiteitsbewijs. Wij noteren het kaartnummer, naam en voornamen, geboortedatum, datum en plaats van uitgifte.
 • De verificatie van de identiteit kan ook via iDIN plaatsvinden.

Verstrekking aan derden
Ten behoeve van de uitvoering van de opdracht zullen wij uw persoonsgegevens delen met onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. Wij hebben strikte afspraken met hen om de Europese privacyregels na te leven.

Publicatie
Wij publiceren uw persoonsgegevens niet.

Website
Second Home Invest Oostenrijk B.V. beheert de volgende websites
www.secondhome-invest.com
www.secondhome-oostenrijk.nl

** Cookies**
Op onze dienst wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

Wanneer u onze dienst voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze dienst vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt. Als u toch niet wilt toestaan dat er cookies op jouw computer worden opgeslagen, kun je jouw browser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Chrome, Firefox of Safari) zo instellen dat cookies worden geweigerd. De methode voor het aanpassen van jouw cookie-instellingen verschilt per browser. In uw browser kunt u bij de instellingen de cookies uitzetten.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacy verklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Deze cookies worden gebruikt voor de opbouw van interesseprofielen en (re)targetingdoeleinden.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze dienst gebruiken. Met de kennis kunnen wij de website verbeteren, door de content beter aan te laten sluiten.

Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder staan wij Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen niet anonimiseren.

Google Analytics Remarketing
Met google Analytics Remarketing kunnen we zien hoe u de website gebruikt. Met de informatie kunnen wij de inhoud verbeteren.
Privacy Statement Google.

Facebook
De cookie van Facebook bekijkt welke pagina’s worden geopend. Op basis van het website gebruik kunnen we relevante informatie tonen op Facebook.
Privacy statement Facebook.

Hotjar
Wij gebruik met regelmaat Hotjar ter verbetering en optimalisatie van onze website.
Privacy Hotjar

Active Campaign
De cookie van Active Campaign bekijkt welke pagina’s worden geopend.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om onze dienst te gebruiken. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze dienst zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Second Home Invest Oostenrijk B.V.
Demmersweg 92
7556 BN Hengelo
info@www.secondhome-invest.com

Versie 06 – 15 augustus 2022

Disclaimer

Disclaimer voor www.secondhome-oostenrijk.nl
Second Home Invest Oostenrijk B.V. (Kamer van Koophandel: 58840346), hierna te noemen SHIO, verleent u hierbij toegang tot www.secondhome-oostenrijk.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
SHIO behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. In de koopovereenkomst met de verkoper, zullen de bindende voorwaarden worden geregeld. Eventuele geschillen tussen de koper en de Second Home Invest Oostenrijk B.V. zal worden behandeld naar Nederlands recht.

Beperkte aansprakelijkheid
SHIO spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van SHIO.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan SHIO nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

SHIO is niet verantwoordelijk voor eventuele virussen op de site. Ondanks onze controle van de hyperlinks die deze website bevatten, is Second Home Invest Oostenrijk B.V. is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de juistheid, authenticiteit of volledigheid van de informatie over de gekoppelde sites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan websites.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij SHIO en haar licentiegevers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van SHIO, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.